مجوزها

مجوز پروانه کار از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

مجوز های موسسه ی کاهش استرس براساس هشیاری نوسگال​

مجوز موسسه

مجوز های موسسه ی کاهش استرس براساس هشیاری نوسگال​